תהליך פונדקאות

מעמדו החוקי של הליך פונדקאות במדינת ישראל מוסדר ב”חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור, הסכם ומעמד הילוד) – התשנ”ו 1996“.

להסכם שני צדדים:

 1. ההורים המיועדים, אשר בשל בעיה רפואית אינם יכולים להרות, מבקשים לקבל לידיהם ילד ביולוגי באמצעות אם פונדקאית (או ‘אם נושאת’ כהגדרתה בחוק).
 2. אם פונדקאית, המסכימה לעבור תהליך של השתלת ביצית מופרית השייכת להורים המיועדים, לשאת את ההיריון, ללדת תינוק ולמסור אותו להוריו הביולוגיים.

“חיים חדשים” משמש כמרכז המחבר בין הצדדים לבין תהליך פונדקאות מלא ומלווה אותם לאורך התהליך, לרבות מול המימסד על מנת להבטיח התנהלות סדירה ויעילה. הסכם ההתקשרות בין הצדדים נערך ע”י עורכי דין המתמחים בהסכמי פונדקאות, וייכנס לתוקפו רק לאחר בחינה מדוקדקת, ע”י ועדת משרד הבריאות, של תנאי ההסכם ויכולות הצדדים לעמוד בתהליך. תוקף ההסכם 18 חודשים.   השלב הראשון בו אתם, ההורים המיועדים, באים במגע עם הממסד הוא קבלת “אישור ראשוני” מהועדה לנשיאת עוברים. בשלב ראשוני זה בוחנת הועדה את התיק ובמיוחד את הסיבות הרפואיות בעטין פניתם לאפיק זה.   מעבר שלב זה מצריך מכתב רשמי מהרופא המטפל, בו מפורטות הבעיות בגללן פניתם לעבור הליך פונדקאות וכן כל הטיפולים שעברתם עד לשלב זה. לאחר קבלת האישור הראשוני ייחתם הסכם התקשרות בינכם לבין “חיים חדשים” אשר מסמיך אתנו לאתר אם פונדקאית עבורכם, ההורים המיועדים וכן לפקח, לנהל, לייעץ וללוות את תהליך הפונדקאות כולו. עם קבלת ה”אישור הראשוני” נתחיל בבניית הסכם לנשיאת עוברים, כמוגדר בחוק הפונדקאות ותופנו להביא מסמכים ותוצאות בדיקות לפי דרישות הועדה על מנת להבטיח זרימה תקינה של תהליך פונדקאות משלב ראשוני זה.

במקביל, תעברו ראיון קליני אצל פסיכולוג במטרה להעריך את מצבכם הנפשי בנקודה זו. השלב הבא הינו היכרות ובחינת התאמה בינכם, ההורים המיועדים, למועמדת להיות האם הפונדקאית שלכם, מתוך רשימת נשים שעברו את תהליך המיון הקפדני של “חיים חדשים” ועמדו בדרישות הועדה הראשוניות. במידה וישנה הסכמה הדדית בין הצדדים להמשיך בתהליך, יחל השלב המשפטי ושלב הכנת ההסכם והגשתו לצורך אישור הועדה.

שלבי הטיפול בבקשה לאישור הסכם לנשיאת עוברים

 • קבלת אישור ראשוני להורים המיועדים להתחלת הליך לנשיאת עוברים.
 • ההורים המיועדים והפונדקאית יחתמו על תצהירים המאמתים את פרטיהם ומצהירים על רצונם להיכנס לתהליך משותף.
 • הצדדים יקבלו הסבר מפורט על התהליך ועל אופי ההתקשרות החוזית ביניהם.
 • התיק המלא הכולל את ההסכם יישלח לוועדה לנשיאת עוברים, הועדה תדון במסמכים המצורפים לתיק, תראיין את הפונדקאית ותזמין את בני הזוג והפונדקאית לחתימה על ההסכם.

הכנה לועדה:

 1. איתור ובדיקת התאמתה של המועמדת לשמש כאם פונדקאית:
 2. בדיקת התאמתה לפי הקריטריונים הקבועים בחוק- גיל, מצב משפחתי, מצב אישי וכו’ (‘מידע לאם פונדקאית‘)
 3. הצגת חוות דעת מרופא משפחה המאשר כי מצב בריאותה תקין והשולל מצב תחלואה היכול לפגוע באם ובעובר.
 4. קבלת אישור מרופא מומחה ברפואת נשים והצהרתו (טופס 8) כי הסביר לאם הפונדקאית באופן מלא על התהליך. לפירוט מלא ראה טופס 7.
 5. חוות דעת פסיכולוגית עבור ההורים המיועדים ועבור האם הפונדקאית אשר בוחנת את מידת התאמתם לתהליך הפונדקאות. (ראה פירוט)
 6. הכנת טיוטת ההסכם ומילוי הצהרות (טפסים 2, 3) ע”י עו”ד בא כוחם של ההורים המיועדים.
 7. הסבר התהליך ע”י עו”ד, בא כוחה של האם הפונדקאית, אשר יבחר ע”י האם הפונדקאית וימומן ע”י ההורים המיועדים. (טפסים 4, 9)
 8. קבלת הצעת פוליסת ביטוח עבור האם הפונדקאית (טופס 10)
 9. תיאום פגישה לצורך תיאום ציפיות במהלך התהליך (טופס 11)

קיבוץ המסמכים יעשה לפי סדר מוגדר ומוסדר, תחילה מסמכים משותפים אח”כ מסמכי ההורים ולבסוף מסמכי האם הפונדקאית. קובץ המקור בצירוף 7 עותקים מצולמים יוגש לגב’ אביבה נמרודי-בוצר, אחראית ארצית- חוק הסכמים לנשיאת עוברים, בצירוף ‘בקשה לאישור הסכם לנשיאת עוברים (טופס 1).

עבודת הועדה:

 1. דיון ראשוני בועדה מתקיים לאחר הגשה מלאה של כל המסמכים הנדרשים ובמהלכו חברי הועדה השונים בודקים כי תיק ההסכם הוגש באופן מלא וכי לא חסרים מסמכים נוספים.
 2. ראיונות אישיים של המועמדת לשמש כאם פונדקאית ולהורים המיועדים מתקיימים על מנת להבהיר נושאים שעלו בחוות הדעת הפסיכולוגית ולודא כי קיימת הסכמה והבנה בדבר התהליך בהיבט הרפואי, משפטי וביטוחי.
 3. סיכום התיק מתבצע לאחר קיום הראיונות. הגשת הערות נוספות להסכם (במידת הצורך) והחלטה לגבי אישור המועמדת לשמש כאם הפונדקאית מתקבלת.

חתימת ההסכם:

ביום חתימת ההסכם בפני הועדה יש להציג את נוסחו הסופי של ההסכם בצירוף פוליסת ביטוח חיים חתומה ותקפה הכוללת ביטוח סיכונים ומפרטת את הכיסוי המירבי עבור האם הפונדקאית. חתימת ההסכם לנשיאת העוברים בינכם, ההורים המיועדים, לבין המועמדת לשמש כאם הפונדקאית יעשה בנוכחות חברי הועדה. לעיתים תנאי להסכם הוא ליווי פסיכולוגי לאם הפונדקאית ולכם ההורים במהלך התהליך.   לאחר חתימת ההסכם ואישורו בועדת משרד הבריאות יתחיל השלב הקסום אך המאתגר אף יותר, התהליך הרפואי להשגת ההריון. צוות ‘חיים חדשים’ מלווה אתכם ההורים המיועדים והאם הפונדקאית לאורך התהליך כולו ויעניק מעטפת חמה, מקצועית, יעילה, מדוייקת ומלטפת. תהליך הפונדקאות מפוקח ומבוקר מתחילתו ועד סופו ע”י משרדי הממשלה הנוגעים בדבר והכוללים את משרד הבריאות, משרד המשפטים, משרד העבודה והרווחה ומשרד הפנים. טיפולים רפואיים יבוצעו במחלקה מוכרת בבית חולים או במרפאה כמוגדר בחוק ההסכמים. הודעה על ההריון, מקום לידה ותאריך משוער ללידה תמסר עם תחילת השבוע ה-20 להריון לפקיד סעד, עובד סוציאלי, ששר העבודה והרווחה הסמיך לשמש כפקיד סעד בהליך זה. תפקידו לסייע לכם בהכנה לקראת קבלת צו הורות בבית המשפט לעיניני משפחה.   פקיד הסעד יבקר בבית החולים סמוך למועד הלידה וטרם השחרור, כדי להחתים אתכם ואת האם הפונדקאית על טפסים לצורך בקשה מטעמכם ההורים הביולוגיים לקבלת צו הורות.

צו הורות ורישום הילד:

עם תום הלידה ולא יאוחר מעשרים וארבע שעות לאחר מכן תשלח הודעה על לידת הילד לפקידת הסעד הממונה. בשלב זה יהיה הילד במשמורתכם ויחולו עליכם, כלפיו, האחריות והחובות של הורה לילדו כקבוע בחוק. פקיד הסעד המלווה את תהליך מסירת הילד מהאם הפונדקאית למשמורתכם ישמש כאפוטרופוס הבלעדי על הילד וזאת עד מתן צו הורות או כל צו אחר המסדיר את מעמדו של הילד. בשלב משמח זה כל שנותר הוא לפנות למשרד הפנים לקבלת מספר זהות חדש ורישומו המלא של ילדכם. שלב זה מסמל עבורנו ועבורכם ההורים את תחילתו של עידן חדש, התחלה של חיים חדשים. לפרטים נוספים ניתן לבקר בדף פונדקאות בישראל.

הסכם זה מסדיר ומגדיר באופן מלא את תהליך הפונדקאות וקובע את היחסים וההתחייבויות של
הצדדים, לרבות הצדדים הבריאותיים, הפסיכולוגיים, המשפטיים והכלכליים, הנוגעים בדבר.

הסכם לנשיאת עוברים בצירוף כל המסמכים הנדרשים. יוגש לוועדת אישורים מיוחדת אשר מונתה ע”י
שר הבריאות והפועלת מתוקף חוק ההסכמים. אישור ההסכם לנשיאת עוברים יתקבל לאחר בחינה
מדוקדקת של תנאי ההסכם כמוגדרים בחוק, בדיקת חוות הדעת המקצועיות ויכלול ראיונות אישיים.
תוקף ההסכם הוא 18 חודשים. הסכם זה הוא סופי, לאם הפונדקאית אין זכות לחזור בה מן ההסכם,
אלא במקרי קצה בהם הנסיבות מצדיקות זאת, וזאת עד למתן צו הורות מבית המשפט.